Гаранционни условия


Определения. Страни.

Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите може да бъде само физическо лице. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между „Джиро Байкс“ и клиенти – юридически лица.

При продажба на стоки на Потребител, „Джиро Байкс“ действа като Търговец по смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, с всички произтичащи от това задължения.

„Джиро Байкс“ отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока, съгласно правата на Потребителя по смисъла на Закона за защита на потребителите, за срок от 30 дни, считано от датата на закупуване на стоката, която липса се удостоверява с надлежен касов бон.

Правото на рекламация на Потребителя включва:

Искане до „Джиро Байкс“ да ремонтира стоката, като я приведе в състояние с търговските изисквания;

Когато ремонт по предходния текст не е възможен, Потребителят отправя искане до „Джиро Байкс“ за замяна на стоката.

Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията касовия бон за стоката, предмет на рекламацията, от който касов бон да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката.

Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено и при непредоставяне от страна на Потребителя на стоката в неговата цялост.

Правото на рекламация може да бъде упражнено в търговския обект на „Джиро Байкс“, от който е закупена стоката.

След направена от Потребителя рекламацията (устно или писмено) в срока по т. 2 по-горе, „Джиро Байкс“ я вписва в регистър за рекламации и дава на Потребителя входящ номер. „Джиро Байкс“ си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация.

След вписването „Джиро Байкс“ разполага с 30-дневен срок, в който да замени стоката с нова или да я ремонтирате за сметка на „Джиро Байкс“ ООД.

Ако се окаже, че нито една от двете изброени в т. 3 по-горе алтернативи не е възможна, то Потребителят има право:

 - да получи обратно сумата, заплатена за стоката;

 - на отбив от цената при избор на друга, по-скъпа стока.

Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друго, по-скъпа стока, когато „Джиро Байкс“ приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено от Потребителя и „Джиро Байкс“ не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на стоките в следствие на:

 - влизане в контакт с химикали като парфюм, лосион за тяло, кремове, лак за коса, перилни препарати, омекотители, разтвори на спиртна основа, избелващи, почистващи и др. препарати, които не са предназначени за работа със закупената стока;

 - механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване на стоката.

 - липса/загуба на основен елемент от стоката или механично прекъсване на спойка на елементи, което да доведе до невъзможност за отремонтиране на дефекта.

 - скъсване на мрежа в случаите на модел, изработен от такава.

„Джиро Байкс“ приема да осъществи по своя преценка и ако е възможно замяна на стока с друга в рамките на един календарен месец от покупката, ако поради някаква причина се окаже, че избраният от Потребителя продукт не е подходящо избран. В този случай Потребителят не дължи никакви обяснения. Замяната се извършва във всеки от търговския обекти на търговеца на територията на страната.